Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


metιι_ιουν2005

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Προηγούμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρές Προηγούμενη αναθεώρηση
metιι_ιουν2005 [2021/02/22 04:04]
213.239.216.194 παλαιότερη έκδοση επαναφέρθηκε (2009/09/30 10:40)
metιι_ιουν2005 [2021/03/02 04:17] (τρέχουσα)
95.91.76.137 παλαιότερη έκδοση επαναφέρθηκε (2015/09/29 09:47)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +**ΘΕΜΑΤΑ**
 +
 +**(1)** (2 μον.)
 +\\ Από την συνόρθωση με τη ΜΕΤ προσδιορίστηκε πίνακας μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας των κορυφών Α, Β και Γ ενός δικτύου με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
 +\\ (Δίνεται ο πίνακας Χ των συντεταγμένων των κορυφών Χ=(X<sub>A</sub> Y<sub>A</sub> Χ<sub>B</sub> Y<sub>B</sub> Χ<sub>Γ</sub> Υ<sub>Γ</sub>)<sup>T</sup> καθώς και ο πίνακας V<sub>X</sub> διαστάσεων 6x6 με τις αντίστοιχες μεταβλητότητες).
 +\\ Να υπολογιστεί ο πίνακας μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας των ίδιων κορυφών με τις εξής δεσμεύσεις στις γωνίες διεύθυνσης: 
 +  * α<sub>ΑΒ</sub>=150<sup>g</sup> 
 +  * α<sub>BΓ</sub>=50<sup>g</sup>
 +    
 +**(2)** (2 μον.)
 +\\ Για τον προσδιορισμό μιας οριζόντιας γωνίας προέκυψαν οι παρακάτω τιμές:
 +\\ l<sub>1</sub>=183<sup>g</sup>.5640  l<sub>3</sub>=183<sup>g</sup>.5655  l<sub>5</sub>=183<sup>g</sup>.5695  l<sub>7</sub>=183<sup>g</sup>.5665
 +\\ l<sub>2</sub>=183<sup>g</sup>.5550  l<sub>4</sub>=183<sup>g</sup>.5680  l<sub>6</sub>=183<sup>g</sup>.5635  l<sub>8</sub>=183<sup>g</sup>.5685
 +\\ Για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% να εξεταστούν οι μετρήσεις για χονδροειδές σφάλμα.
 +
 +**(3)** (6 μον.)
 +\\ Σε δίκτυο 5 κορυφών του σχήματος (πεντάγωνο με κορυφές: Τ<sub>1</sub>,Τ<sub>2</sub>,Τ<sub>3</sub>,Τ<sub>4</sub> και Τ<sub>5</sub>) προβλέπεται να μετρηθούν γωνίες, αποστάσεις και αζιμούθια (γωνίες διεύθυνσης). Κατά την διαδικασία βελτιστοποίησης με τις ελάχιστες εσωτερικές δεσμεύσεις προέκυψε ο παρακάτω πίνακας μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας καθώς και οι προσωρινές τιμές των συνταταγμένων όλων των κορυφών (Δίνονται ο πίνακας V<sub>Χ</sub> και οι προσωρινές συντεταγμένες των κορυφών).
 +\\ Ζητούνται:
 +
 +**α)** Να εξεταστεί με όποιον τρόπο θέλετε αν το μοντελο των μετρήσεων εξασφαλίζει την ίδια περίπου ακρίβεια σε κλίμακα και προσανατολισμό. Αν όχι, πως θα μπορούσε να ενισχυθεί ώστε να ισχύει η παραπάνω υπόθεση; Θα διέφερε σε κάτι η απάντηση σας αν η επίλυση γινόταν με τις ελάχιστες εξωτερικές δεσμεύσεις;
 +
 +**β)** Να υπολογιστεί το τυπικό σφάλμα της κλίμακας και του προσανατολισμού της πλευράς Τ<sub>2</sub>T<sub>4</sub> σε ppm.
 +
 +**γ)** Για την ίδια πλευρά Τ<sub>2</sub>T<sub>4</sub> να σχεδιαστεί στο σχήμα η περιοχή μέσα στην οποία πρέπει να βρίσκεται η διαφορά της σχετικής θέσης των Τ<sub>2</sub> και T<sub>4</sub> έτσι ώστε να μην μπορέσουμε να θεωρήσουμε μετακίνηση με πιθανότητα 99%, αν γίνουν 2 σειρές μετρήσεων με το ίδιο μοντέλο παρατηρήσεων.
  
metιι_ιουν2005.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/03/02 04:17 από 95.91.76.137